Zmienne wewnętrzne w WebHMI

Poprzez rejestr wewnętrzny możliwy jest dostęp do obszarów pamięci użytkownika, danych związanych ze sprzętem WebHMI itp. W WebHMI dostępne są następujące rejestry wewnętrzne:

Dxxx – Rejestry danych

Obszar pamięci Dxxx jest najbardziej przydatnym obszarem pamięci w WebHMI. Pozwala na przetrzymywanie wartości zmiennych wykorzystywanych na przykład w skryptach. Od wersji 3.5 adresy rejestrów są nieulotne. Istnieje możliwość dodania wielu zmiennych o tym samym adresie. Adres rejestru jest pomocny jedynie dla użytkowników podczas identyfikacji zmiennych. Dla urządzenia nie ma znaczenia, jaki dokładnie adres ma zmienna z obszaru Dxxx.

W przypadku wersji firmware 3.4 i niżej adres zmiennej wewnętrznej z obszaru D ma znaczenie. Dostępnych jest jedynie 2000 bajtów z tego obszaru (od D0 do D1999). Zmienne z obszaru Dxxx w starszych wersjach firmware są ulotne. Aby zachować wartości zmiennych należy korzystać z obszaru DSxxx.

Txxx – Rejestry czasu

Rejestry czasu przechowują aktualny czas oraz czasy cyklów pracy urządzenia. Czasy te są przydatne przy diagnostyce problemów związanych z działaniem urządzenia.

  • T0 – Aktualny czas (typu UnixTime),
  • T1 – Czas odpytywania wszystkich zmiennych (typu Double Word, wartość w milisekundach)
  • T2 – Czas cyklu urządzenia (typu Double Word, wartość w milisekundach)
  • T3 – Czas cyklu urządzenia z uwzględnieniem pauzy pomiędzy cyklami (typu Double Word, wartość w milisekundach)

Ixxx – Interwały czasowe

Zmienna Ixxx zawiera resztę z dzielenia aktualnego czasu przez liczbę xxx. Przykładowo w zmiennej I10 otrzymujemy resztę z dzielenia aktualnego czasu przez liczbę 10, zatem co 10 sekund ta zmienna będzie przyjmować wartość 0, co może być wykorzystane do realizacji cyklicznych zadań.

Rxxx – Liczby losowe

Zmienna Rxxx zawiera losową liczbę z przedziału od 0 do xxx typu Int. Przykładowo zmienna R100 w każdym cyklu będzie losowo przyjmować wartość całkowitą z zakresu od 0 do 99 (włącznie).

Cxxx – Statusy komunikacji

  • C0 – Zmienna typu INT, informuje o błędach w połączeniach komunikacyjnych. Wartość 0 oznacza brak błędów. W przypadku pojawienia się błędu na jednym z połączeń komunikacyjnych zmienna C0 będzie miała wartość, taką jak ID błędnego połączenia.
  • Cxxx – status połączenia o ID = xxx. Zmienna typu BIT. Wartość 0 oznacza brak błędów w tym połączeniu. Wartość 1 oznacza błąd w tym połączeniu.

CDxxx – Wyłączanie połączeń

Zmienne z obszaru CDxxx pozwalają na włączanie i wyłączanie poszczególnych połączeń komunikacyjnych (xxx to ID połączenia). Przykładowo zmienna CD3 pozwala na wyłączanie połączenia o ID = 3.  Zmienne z obszaru CDxxx są typu bit i przyjmują wartość 1, gdy dane połączenie jest wyłączone.

B0 – Zmienna brzęczyka

Dzięki zmiennej o adresie B0 możemy sterować wbudowanym w WebHMI brzęczykiem. Wpisanie w tą zmienną wartości innej niż 0 spowoduje zadziałanie sygnalizatora dźwiękowego odpowiednio do wpisanej wartości. Liczba zadziałań brzęczyka musi jednak mieścić się w zakresie od 1 do 8.

DOxxx – Wyjścia przekaźnikowe

Zmienne DO0 oraz DO1 pozwalają na sterowanie dwoma wyjściami przekaźnikowymi WebHMI.

Wróć na początek