Raporty

Dodawanie wydarzenia

Aby utworzyć raport należy w pierwszej kolejności stworzyć wydarzenie. W tym celu wchodzimy w Ustawienia → Wydarzenia i klikamy Dodaj wydarzenie.

Zakładka Podstawowe informacje

Na tej karcie znajdują się 3 informacje, które możemy ustawić dla wydarzenia:

  • Nazwa – jest to nazwa wydarzenia, która będzie widoczna w menu
  • Opis – nasz własny opis wydarzenia
  • Zdarzenie nadrzędne – zdarzenie zostanie zarejestrowane wtedy i tylko wtedy, gdy uruchomione jest zdarzenie wysokiego poziomu lub wydarzenie nadrzędne. Wybranie wcześniej dodanego wydarzenia jako zdarzenia nadrzędnego spowoduje, że te wydarzenie zostanie umieszczone w zdarzeniu nadrzędnym ze wszystkimi jego danymi.

Zakładka Stan

W zakładce Stan możemy ustawić Warunek wystąpienia zdarzenia. Dodajemy wtedy jaka wartość danej zmiennej wywoła wydarzenie. Istnieje możliwość dodania kilku warunków połączonych za pomocą logicznego ‚AND’.

Po zaznaczeniu „Zdarzenie ma czas trwania” wydarzenie będzie rozpoczynać się i kończyć dopiero wtedy, gdy wszystkie ustawione warunki zostaną spełnione. Pojawi się również pole dodatkowe do zaznaczenia, którego wybranie pozwoli zmienić warunki końcowe zakończenia wydarzenia.

Jeśli warunek logiczny uruchomienia zdarzenia jest bardziej złożony to można wykorzystać skrypty. Funkcje języka LUA pozwalają na wykorzystanie takich operatorów, jak not lub or, a wynik skomplikowanej operacji logicznej zapisujemy do zmiennej wewnętrznej, aby następnie wykorzystać ją jako warunek wystąpienia zdarzenia.

Zakładka działania

Karta Działania określa jakie działania maja zostać podjęte w chwili wystąpienia wydarzenia.

Pole wyboru „Zapisz w raporcie”

Zaznaczając checkbox „Zapisz w raporcie” wyświetlą się opcje zaznaczone numerem 1 na obrazku. Wszystkie te dane będziemy mogli odczytać w zakładce Raporty w głównym menu.

Opis ustawień:

  • Nazwa raportu – nasza własna nazwa raportu.
  • Nazwa elementu menu – nazwa raportu wyświetlana w głównym menu w zakładce raporty.
  • Jak często zapisywać dane – Określamy ile razy mamy zapisać dane do raportu w trakcie zdarzenia. Są dwie opcje do wyboru: raz na zdarzenie lub co X sekund. To pole jest dostępne, gdy w zakładce Stan wybrano opcję „Zdarzenie ma czas trwania”.
  • Zmienna Ex.0 – Ex.x – wybór zmiennych, które zostaną zapisane w raporcie. Oprócz stanu zmiennych, które możemy dodać w zakładce Ustawienia → Zmienne, do raportu możemy zapisać czas rozpoczęcia, czas zakończenia oraz ostatni czas aktualizacji.

Przykład wyświetlanej listy w zakładce Raporty:

Pole wyboru „Pokaż na osi czasu”

Zaznaczając to pole wyboru ukaże nam się możliwość ustawienia koloru wydarzenia na osi czasu (zaznaczone numerem 2). Oś czasu będzie dostępna w menu głównym Raporty → Oś czasu, a będzie ona wyglądała następująco:

Oś czasu przydaje się do generowania podglądu na przykład z przestoju maszyn lub z występujących na obiektach alarmów.

Pole wyboru „Dodaj wiadomość do logów”

Zaznaczenie checkbox-a „Dodaj wiadomość do logów” spowoduje pojawienie się dwóch dodatkowych pól (zaznaczone nr 3):

  • Poziom wiadomości – ustalamy jakiego typu będzie to wiadomość: informacja, ostrzeżenie czy alarm. Wtedy treści wiadomości zostanie przypisana odpowiednia etykieta w Logach
  • Wiadomość – treść naszej wiadomości w logach

Wszystkie Logi zostaną wyświetlone w zakładce menu głównego Wiadomości. Przykład takiej informacji:

Zakładka Uprawnienia

W tej zakładce nadajemy uprawnienia dostępu do raportu. Więcej o użytkownikach tutaj.

Przykład konfiguracji raportów

Jako przykładową konfigurację raportu przedstawimy zapis wartości zmiennych co godzinę.

Wchodzimy w zakładkę Ustawienia → Zmienne. Tworzymy nowe wewnętrzne połączenie WebHMI oraz dodajemy 4 zmienne: jedna zmienna odmierzająca godzinę (I3600) oraz 3 zmienne, które będą zapisywane (w naszym przypadku symulujemy ich wartości za pomocą zmiennych wewnętrznych R100). Więcej o zmiennych wewnętrznych WebHMI tutaj.

Następnie wchodzimy w zakładkę Ustawienia → Wydarzenia.  Tworzymy nowe wydarzenie. W zakładce Podstawowe informacje nadajemy nazwę wydarzenia. W zakładce Stan ustawiamy Warunki rozpoczęcia zdarzenia i Warunek końca zdarzenia. Konieczne jest zaznaczenie checkbox-ów „Zdarzenie ma czas trwania”, „Warunek końca zdarzenia” oraz nadanie wartości zmiennej.

Następnie w karcie Działania zaznaczamy „Zapisz w raporcie” oraz „Dodaj wiadomość do logów”. Dodajemy zmienne, które chcemy zapisać do raportu oraz nadajemy treść wiadomości.

Wygenerowany raport jest dostępny w zakładce Raporty → Raport poziomu. Klikając przycisk Pobierz możemy pobrać dany raport na komputer w formacie CSV lub HTML.

Wiadomości w logach dostępne są w zakładce Wiadomości, która znajduje się w menu głównym. Logi prezentują się następująco

Więcej o raportach

Więcej o raportach można dowiedzieć się w filmie poniżej oraz pod tym linkiem.

Wróć na początek