Edycja pulpitów

Edycja

Po wejściu w edytor wizualny wyświetla się nam pulpit w trybie edycji wraz z paskiem obiektów, które możemy dodać na nasze okno. O tym jak stworzyć pulpit piszemy tutaj.

Gdzie:

 • 1 – Obszar roboczy
 • 2 – Paleta narzędziowa
 • 3 – Wyświetl/edytuj przycisk trybu przełączania i zapisz zmiany
 • 4 – Dolny i prawy margines pozwala na zmianę obszaru roboczego
 • 5 – Współrzędne kursora

Obszar roboczy

Obiekty są umieszczane i rozmieszczane w przestrzeni roboczej.

Siatka ułatwia uporządkowanie obiektów. Pogrubione linie są umieszczone w odstępie dwukrotnie większym niż rzeczywisty rozmiar siatki zdefiniowanego w ustawieniach, tak aby rozmiar siatki był odległością od pogrubionej linii do cienkiej.

Przytrzymanie klawisza Shift podczas przesuwania obiektu wyłącza dopasowywanie do siatki w celu precyzyjnego umieszczenia obiektu.

Powiększanie jest możliwe za pomocą kółka myszy.

W dużym powiększeniu, Przesuwanie jest możliwe z wciśniętym kółkiem myszy.

Wybór wielokrotny jest możliwy na dwa sposoby:

 • z klawiszem SHIFT wciśniętym podczas klikania na obiektach
 • używając prostokąta wyboru

Skróty klawiszowe:

 • Ctrl + Z (Cofnij), Ctrl + Shift + Z (Ponów)
 • Ctrl + X (Wytnij), Ctrl + C (Kopiuj), Ctrl + V (Wklej)

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy aktywuje menu kontekstowe, jeśli w pozycji kursora znajduje się obiekt (jeśli istnieje wiele obiektów, zostanie wyświetlona lista wyboru) .

Paleta narzędziowa

W palecie narzędzi znajdują się 3 zakładki:

 • Sterowanie – wybór obiektu dla obszaru roboczego
 • Właściwości – modyfikacja właściwości obiektów
 • Grupa – operacje grupowe dla wyborów większej ilości obiektów

Właściwości dynamiczne

Właściwości dynamiczne pozwalają na uzależnienie niektórych właściwości elementów od zmiennych. Przykładowo pozycja strzałki wskazującej poziom w zbiorniku dynamicznie się zmienia w zależności od wartości zmiennej poziomu w tym zbiorniku. Jeśli przy właściwości znajduje się ikonka , to taką właściwość można zmieniać dynamicznie. Przykład:

Jeśli element ma zdefiniowaną właściwość dynamiczną to ten przycisk staje się kolorowy:

Przykład okna dynamicznego konfigurowania właściwości podano poniżej:

W przykładzie właściwość Kolor diody LED jest kontrolowana z rejestru D0. Jeśli rejestr ma wartość 0 lub 1, właściwość koloru zmieni się odpowiednio na pomarańczową lub zieloną (również będzie migać, gdy D0 = 1).

Właściwości mogą być dopasowane nie tylko do określonych wartości rejestru, ale do stanu, bitu lub pewnego zakresu:

Przycisk Dodaj służy do rozszerzenia zestawu właściwości, z wyjątkiem opcji wartość rejestru, gdzie sama ta wartość stanie się kolorem, wysokością w pikselach, kątem obrotu lub inną właściwością elementu.

 

Dostępne elementy panelu operatorskiego

 • LED – lampka używana do sygnalizacji akcji, błędów, pracy urządzenia itp.
 • Pole tekstowe – możliwość wprowadzania tekstu, wyświetlania wartości zmiennej bez możliwości jej edycji;
 • Przycisk – grafika realizująca operacje poprzez zmianę stanu zmiennej 0-1;
 • Obraz – funkcja wstawiania obrazów do wizualizacji;
 • Pasek postępu – przedstawienie wartości zmiennej na pasku ze skalą
 • Wskaźnik – zasada działania taka sama jak w przypadku paska postępu z tą różnicą, że wartość dodatkowo jest pokazywana za pomocą strzałki
 • Okrągły wskaźnik – wskazanie wartości zmiennej przy pomocy strzałki na okrągłym panelu;
 • Suwak – pasek postępu z możliwością edycji zmiennej;
 • Pole edycji –  pole tekstowe z możliwością zmiany wartości zmiennej;
 • Lista receptur –  rozwijania lista z możliwością wyboru zaprogramowanych opcji;
 • Strumień wideo – możliwość dodania filmu wideo
 • Grupa – zbiór elementów sterujących powiązanych  z niektórymi urządzeniami, jednostkami, obszarami itp.
 • Tabela wiadomości – informacje z dziennika wiadomości wyświetlane na pulpicie
 • Trend – przebieg zmiennej w czasie w postaci graficznej

Link do pełnego opisu właściwości tutaj.

Przykład budowy panelu

Wróć na początek