Raporty kontroli procesu w SCADA WebHMI oraz chmurze Level 2

Kiedy posiadasz zautomatyzowany proces produkcyjny’Wydarzenia mogą być podzielone na nadrzędne i podrzędne., chcesz kontrolować jego parametry z wielu powodów. Są to: rachunkowość, kontrola jakości, zużycie zasobów, konserwacja zapobiegawcza itp. Aby osiągnąć ten cel, pierwszym zadaniem, które musisz wykonać, jest zebranie danych.

Zbieranie danych

WebHMI ma specjalną funkcję zwaną wydarzeniami, która pozwala rozpoznać twoje cykle procesowe i zebrać wszelkie powiązane informacje. Aby wykryć prawidłowe ramy czasowe każdego cyklu produkcyjnego, wydarzenie ma stan rozpoczęcia i zakończenia.

Utworzenie tego warunku można bardzo łatwo uzyskać za pomocą bloków wizualnych.

Wydarzenia mogą występować w dwóch różnych rodzajach:

 • Wydarzenie jest uznane jako aktywne, gdy warunek jest prawdziwy i trwa tylko przez jeden skan. W każdym skanowaniu, gdy warunek jest prawdziwy, zostanie wywołane nowe wydarzenie. Każde kolejne skanowanie spowoduje utworzenie nowego wydarzenia, gdy warunek będzie prawdziwy.
 • Wydarzenie ma pewien czas trwania i może trwać przez wiele skanów. W takim przypadku może mieć oddzielny stan końcowy.

Zwróć uwagę, że każda zmiana w projekcie zmusi WebHMI do zresetowania wszystkich bieżących procesów i odczytania nowej konfiguracji. Jest to konieczne, aby być w określonym stanie na początku projektu. Oznacza to, że jeśli jakieś wydarzenie było w stanie działania i zastosujesz zmianę do projektu (dodaj / edytuj ustawienia rejestru itp.), wszystkie uruchomione wydarzenia staną się niekompletne. Zwykle taką sytuację można zaobserwować podczas tworzenia projektu, co nie powinno mieć miejsca w przypadku rzeczywistej produkcji systemu końcowego, ponieważ projekt zostanie przeładowany w normalnych warunkach.


W zakładce DZIAŁANIA informujesz WebHMI, co ma zrobić po wystąpieniu wydarzenia. Dostępne są trzy opcje:

 1. Dodaj wiadomość do logu wiadomości.
 2. Zapisz dane w raporcie.
 3. Pokaż wydarzenie na osi czasu. Ta opcja jest dostępna tylko po zapisaniu danych w raporcie.

Zasadniczo raport jest zbiorem danych opisującym, co się dzieje w trakcie wydarzenia. Dane są zbierane z rejestrów i można wybrać dowolny dostępny rejestr, aby uzyskać dane. Oprócz surowej wartości rejestru można użyć niektórych wstępnie przetworzonych wartości w oparciu o wartość rejestru:

 • Pierwsza wartość rejestru w przedziale czasowym zdarzenia,
 • Ostatnia wartość rejestru w przedziale czasowym zdarzenia,
 • Minimalna wartość rejestru w przedziale czasowym zdarzenia,
 • Maksymalna wartość rejestru w przedziale czasowym zdarzenia,
 • Średnia (suma wszystkich wartości podzielona przez liczbę) wartość rejestru w przedziale czasowym zdarzenia.

Dostępne są również 3 specjalne rejestry – „Czas rozpoczęcia”, „Czas zakończenia”, „Czas ostatniej aktualizacji”. Jak można się domyślać, dostarczają one znaczniki czasowe początku, końca i ostatniej aktualizacji wydarzenia w bazie danych.

Podczas długich wydarzeń (trwających wiele sekund lub znacznie dłużej) WebHMI zapisze bieżący „stan” wydarzenia w raporcie i oznaczy go jako niedokończony. System będzie aktualizował te niedokończone wydarzenia w bazie danych co 5 sekund. Pole „czas ostatniej aktualizacji” pokazuje, kiedy wydarzenie zostało zapisane ostatnim razem.

Dane wydarzeń (zestaw rejestrów) mogą być zapisywane w raporcie co każde wydarzenie lub wiele razy w sposób okresowy. Interwały czasowe są przydatne, gdy masz dynamiczne dane i chcesz śledzić ich zmiany w czasie. Inną opcją będzie użycie danych wykresu, aby zobaczyć zmiany niektórych wskaźników w czasie.

Wydarzenia mogą być podzielona na nadrzędne i podrzędne. Jest to bardzo przydatne w sytuacjach, gdy masz złożony proces z niektórymi podprogramami i chcesz indywidualnie śledzić te podprogramy. WebHMI sprawdza warunki tych podprogramów tylko wtedy, gdy ich wydarzenie nadrzędne jest uruchomione, to znaczy, że wydarzenia podrzędne nie mogą być uruchomione, jeśli wydarzenie nadrzędne nie jest również uruchomione. Koniec wydarzenia nadrzędnego wymusi koniec wydarzeń podrzędnych.

Aby zobaczyć zebrane dane o wydarzeniach, możesz otworzyć je w zakładce menu RAPORTY. Będzie to wyglądać podobnie do tego:

Tutaj możesz zobaczyć podstawowe pola dla wydarzenia nadrzędnego (czas rozpoczęcia, czas zakończenia, nazwa receptury, itd.) oraz łącza do wydarzeń podrzędnych (Komponent 1, Komponent 2 itd.). Również tutaj zobaczysz, że ostatnie wydarzenie jeszcze się nie zakończyło i nadal działa.

Jeśli klikniesz link wydarzenia podrzędnego, zobaczysz szczegóły tego wydarzenia. Na przykład:

Oś czasu to sposób wizualnego sprawdzania kolejności i czasu trwania wydarzeń. Jest dostępny w menu Raporty → Oś czasu. Pokazuje tylko wydarzenia z włączoną opcją osi czasu. Możesz przeciągnąć i powiększyć, aby zobaczyć więcej szczegółów. Oto przykład:

Teraz wiemy, jak zebrać wszystkie potrzebne dane i sprawdzić, czy zostały zebrane poprawnie. Nadszedł czas, aby zbudować dla nich niestandardowe raporty w systemie Level 2.

Przykład

Rzućmy okiem na rzeczywisty przykład, w jaki sposób można wykorzystać wydarzenia do śledzenia pracy systemu mieszania paszy.

W naszym przykładzie system ma 8 zbiorników ze zmiennymi komponentami. Operator może je wypełnić za pomocą przenośników i zdalnie sterowanych zaworów. Gdy zbiorniki są pełne, wybiera produkt, który trzeba wyprodukować. Zasadniczo jest to receptura z zestawem wag dla każdego składnika i całkowitą wagą partii. Następnie operator rozpoczyna proces ważenia, naciskając przycisk „Ważenie”. Kiedy potrzebna ilość zostaje położona na wadze, produkt trafia do kruszarki, następnie do mieszalnika, a następnie można go przekazać do maszyny pakującej lub peleciarki.

W tym przykładzie skupimy się na procesie ważenia. Skrypt w PLC lub nawet skrypt w samym WebHMI będzie sterował silnikami, aby dostarczyć potrzebną ilość każdego komponentu do wagi. Po dostarczeniu wymaganej ilości bieżącego komponentu, skrypt zatrzymuje silnik i rozpoczyna napełnianie następnego komponentu.

Oczywiście pewne błędy mogą wystąpić z powodu różnych opóźnień w procesie grupowania i niedoskonałości ruchu. System może dostarczyć nieco więcej lub mniej składników. Kierownik działu produkcji zakładu chce śledzić, ile kilogramów zostało rzeczywiście umieszczonych na wadze i porównać to z wagą docelową.

Aby śledzić proces ważenia, zostało utworzone wydarzenie główne „Proces ważenia”. Zaczyna się, gdy flaga Startu Ważenia jest ustawiona i kończy się kiedy flaga znika. Poniżej możesz zobaczyć jak to ustawić:

Nazywamy to wydarzenie „Głównym”, ponieważ będzie ono działało na zasadzie zbioru wydarzeń podrzędnych. Będzie zbierać podstawowe informacje o całym procesie. Wydarzenia podrzędne będą zbierać informacje o poszczególnych komponentach.

W WebHMI każde wydarzenie może mieć zdefiniowane wydarzenie nadrzędne. Wydarzenie ze zdefiniowanym wydarzeniem nadrzędnym zwane jest wydarzeniem podrzędnym. Wydarzenia podrzędne mogą się uruchamiać tylko wtedy, gdy wydarzenie nadrzędne jest uruchomione i mogą zbierać poszczególne zestawy danych.

Aby pomóc użytkownikom zobaczyć relację między wydarzeniami nadrzędnymi i podrzędnymi, wyświetlamy je w formie drzewka:

Aby stworzyć raport informacyjny, musimy zebrać następujące funkcje dla zdarzenia głównego: czas rozpoczęcia, czas zakończenia, nazwa receptury, czas trwania dozowania, masa docelowa, flaga błędu. Flaga błędu poinformuje nas, że ta partia zawiera błąd, a my podkreślimy takie wydarzenie w raporcie później.

Dodatkowo stworzyliśmy wydarzenia podrzędne dla każdego komponentu:

Takie wydarzenia mają bardzo proste warunki. Zbieramy dane, podczas działania odpowiedniego silnika. Oto przykład:

W zakładce działania poinstruowaliśmy WebHMI, aby zebrał następujące dane:

 • Czas rozpoczęcia,
 • Czas zakończenia,
 • Waga docelowa,
 • Aktualna waga,
 • Dozowanie wagi. Jest to rzeczywista waga minus waga docelowa. Wartość może być ujemna.
 • Tytuł komponentu. Zbiornik może pomieścić różne komponenty, chcemy wiedzieć, który element jest w nim teraz.
 • Flaga błędu wagi. Ta flaga pozwoli nam podświetlić komponent, jeśli wystąpił błąd dozowania.

Po skonfigurowaniu wydarzeń możemy sprawdzić, czy zbierają prawidłowe dane na stronie Raporty. Oto jak wygląda wydarzenie główne.

Podraport pojedynczego komponentu powinien wyglądać tak:

Jeśli WebHMI został poprawnie podłączony do Level2, wszystkie zebrane dane o wydarzeniach są okresowo automatycznie wysyłane na Level2.

Budowanie raportu w Level2

Level2 ma potężny generator raportów, który pozwala użytkownikom tworzyć bogate raporty niestandardowe za pomocą edytora w stylu WYSIWYG. Jest dostępny na stronie Raporty → Zarządzaj.

Przyjrzyjmy się raportowi, który chcemy utworzyć.

Tutaj widzimy listę wszystkich dozowanych partii w widoku tabeli. Widzimy bardzo podstawowe informacje o każdym cyklu dawkowania: czas rozpoczęcia i zakończenia, czas trwania, nazwa receptury i flaga błędu. Jeśli wystąpił jakikolwiek błąd podczas dozowania, wiersz procesu jest podświetlany czerwonym kolorem i pojawia się czerwona ikona błędu.

Użytkownik może kliknąć dowolny wiersz i zobaczyć szczegóły tej dozowanej partii. Oto jak wygląda widok szczegółowy.

Tutaj mamy znacznie więcej informacji na temat procesu dozowania. Tabela czasowa pokazuje czas rozpoczęcia, czas zakończenia i ogólny czas trwania dawkowania. Tabela receptur pokazuje ogólny przegląd docelowych wartości poszczególnych składników. Tabela składników zawiera szczegółowe informacje na temat dozowania każdego składnika: czas, cel i rzeczywistą wagę, różnicę między nimi i flagę błędu. Flaga błędu została tutaj dodana tylko w celach związanych z użytecznością. Pomaga to operatorowi szybko zidentyfikować komponent, który był źle odmierzony.

Na samym dole raportu widzimy oś czasu, która wizualnie wyświetla dawkowanie każdego składnika pod względem czasu i kolejności.

Program Report Builder zapewnia łatwe w użyciu narzędzia wizualne do tworzenia takich raportów. Zobaczmy, jak ten raport został skonfigurowany.

W zakładce podstawowej wpisaliśmy tytuł raportu, wybrany węzeł (urządzenie WebHMI), z którego chcemy wyświetlić dane o wydarzeniach i wybrane wydarzenie główne „Proces ważenia”.

Zakładka LISTA konfiguruje wygląd całej listy wszystkich wydarzeń dozowania.

Możemy grupować wydarzenia według dnia. Spowoduje to wizualne pogrupowanie wydarzeń, które miały miejsce w jednej dacie w poszczególnych tabelach z nagłówkiem daty.

Tutaj możemy również ustawić szerokość na tej liście tabel na 100%. Ale w przypadku tabel z małą liczbą kolumn będzie to wyglądało źle.

W sekcji kolumn podajemy tytuł i zawartość każdej kolumny w tej tabeli. Treść kolumny może być wartością rejestru z wydarzenia. Tutaj możemy określić sposób wyświetlania wartości każdego rejestru: nieprzetworzoną wartość, datę i godzinę, czas trwania flagi alertu.

Dla kolumn daty i godziny oraz czasu trwania możemy określić format czasu w formacie moment.js.

Flaga powinna mieć wartość bitową (0 lub 1). Jeśli wartość wynosi 1, wiersz zostanie automatycznie podświetlony czerwonym kolorem.

Wartość kolumny może uzyskać wartość nie tylko ze wydarzenia głównego, ale także z wydarzeń podrzędnych. Jeśli istnieje wiele wydarzeń podrzędnych z określonym identyfikatorem, system uzyska wartość z ostatniego.

Zakładka SZCZEGÓŁY zawiera edytor WISIWYG, który pozwala użytkownikowi utworzyć raport z bogatym formatowaniem i niestandardowym układem.

Layout builder pozwala na tworzenie wierszy, a w nich kolumn. Wiersz zajmuje 100% szerokości strony. Każdy rząd jest podzielony na 12 pionowych sekcji i musi zawierać co najmniej jedną kolumnę. Kolumna może obejmować od 1 do 12 takich sekcji, od szerokości strony 1/12 do 12/12. Umożliwia to stworzenie elastycznego układu, który pasuje do wszystkich rozmiarów wyświetlania. Możesz zmniejszyć lub powiększyć kolumnę za pomocą odpowiednich przycisków na pasku narzędzi.

Aby zwizualizować strukturę układu, można przełączyć przycisk Pokaż bloki układu na pasku narzędzi. Spowoduje to zaznaczenie rzędów kolorem niebieskim i kolumn kolorem pomarańczowym.

Oto mały film pokazujący podstawowe techniki edycji układu:

 

Inną możliwością restrukturyzacji danych jest użycie tabel. Narzędzie do tworzenia raportów zapewnia możliwości do tworzenia i edycji tabel. Oto mały film pokazujący techniki edycji podstawowych tabel:

Gdy już zrozumiesz, jak uporządkować dane, przyjrzyj się dostępnym opcjom wyświetlania danych.

Wartość rejestru

Najprostszym sposobem wyświetlania danych z wydarzeń jest wstawianie tego jako zwykłego tekstu. Możesz użyć do tego narzędzia „Wartość rejestru”. To narzędzie pozwala wybrać wydarzenie, jego rejestr i format danych do wyświetlenia:

Po dodaniu takiej wartości do szablonu raportu zobaczysz żółty symbol zastępczy w formacie [E2.1]:

Oznacza to, że system wyświetli w tym miejscu wartość rejestru nr 1 z wydarzenia nr 2. Skąd pochodzą te liczby? Możesz je zobaczyć na każdej stronie edycji wydarzenia w pobliżu każdego wpisu dodanego do raportu:

Flaga alarmu

Flagi alertów to proste czerwone ikony, które mają przyciągnąć uwagę użytkownika do danych z pewnymi problemami. System wyświetli czerwoną ikonę, jeśli w wybranym rejestrze będzie wartość niezerowa. Tutaj pokazujemy, że wystąpił błąd w dozowaniu pokarmu dla ryb:

W edytorze raportów flagi te będą wyświetlane jako czerwony symbol zastępczy w formacie [E4.6]:

 Oś czasu

Oś czasu umożliwia zobaczenie czasu rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia oraz czasu jego trwania. Również łatwo jest zobaczyć kolejność uruchamiania różnych wydarzeń.

Wybór wydarzeń wyświetlanych na osi czasu jest bardzo łatwy. Wystarczy kliknąć odpowiednie pole wyboru, wybrać kolor i wprowadzić tytuł (lub zarejestrować identyfikator w formacie [E1.2] zamiast tytułu, aby pokazać wartość z tego rejestru), a wszystkie te zdarzenia będą automatycznie wyświetlane na osi czasu.

Jeśli masz wiele wydarzeń lub ich czas trwania jest krótki, możesz przeciągać, przesuwać i powiększać na osi czasu, aby wyświetlić więcej szczegółów.

Wykres

Jeśli podczas wydarzenia masz uruchomione jakieś długoterminowe procesy i musisz zobrazować ich parametry, możesz użyć kontroli wykresów. Umożliwia wyświetlanie dowolnych rejestrów z danymi graficznymi i oznaczonych jako „Wyślij dane wykresu do LEVEL2” na WebHMI.

Zakładka USTAWIENIA podstawowe zawiera tytuł wykresu, wysokość wykresu w pikselach. Początek i koniec wykresu czasowego należy zaczerpnąć z czasów wydarzeń. Jeśli zajdzie taka potrzeba możesz uzyskać czas rozpoczęcia od jednego wydarzenia i czas zakończenia od innego, ale zazwyczaj uzyskujemy je od wydarzenia głównego. Również tutaj możesz określić minimalną i maksymalną wartość na osi Y.

W zakładce REJESTRY możesz wybrać rejestry, które chcesz wyświetlić na bieżącym wykresie. Należy zauważyć, że tutaj widać nie wszystkie rejestry w WebHMI, ale tylko rejestry z zapisem danych wykresu włączone i oznaczone, aby wysłać je dane do Level2. W razie potrzeby możesz zastąpić ich tytuł i kolor.

W zakładce WYDARZENIA możesz wyróżnić niektóre wydarzenia na wykresach z kolorowym tłem. Zwykle służy to do wyświetlania niektórych elementów procesu technicznego na wykresie.

Oto, jak może wyglądać wykres w edytorze raportów. Pokazuje fale sinusoidalne i losowe czasy wydarzeń jako dane przykładowe, aby zobaczyć kolory itp.

Oto jak będzie wyglądał prawdziwy wykres w raporcie:

Tutaj możemy zobaczyć 2 temperatury w przeciągu 13 minut podczas naszego przykładowego raportu. Od 4 do 7 minuty widzimy strefę koloru czerwonego – proces grzania, a od 10 do 12 minut widzimy niebieską strefę – proces chłodzenia.

Takie wykresy mogą znacznie pomóc operatorom zwiększyć wydajność procesu, znaleźć źródła problemów itp.

Mapa lokalizacji

W przypadku mobilnych aplikacji laboratoryjnych przydatne może być zobaczenie lokalizacji w raportach. W takiej sytuacji można zastosować kontrolę mapy lokalizacji. Ta kontrola może uzyskać szerokość i długość geograficzną z rejestrów wydarzeń i wyświetlić je jako znacznik na mapie.

Potrzebujesz oferty?

Zapraszamy do kontaktu. Wystarczy podać dane firmy a my dostarczymy ofertę na WebHMI najszybciej jak to możliwe.